Ziekteverzuim problematisch? Bereken online

Algemene voorwaarden

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Omecon, Onafhankelijke Medische Controle, levert aan zijn klanten. Onder klant verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon of overheid die aan Omecon de opdracht geeft namens hun een medische controle op absentëisme te organiseren bij hun werknemers. Telkens een klant een beroep doet op de diensten van Omecon, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Eventuele tegenstrijdige algemene voorwaarden uitgaande van de klant zullen enkel toepasselijk zijn mits voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door Omecon.

Iedere aanvulling, wijziging of afwijking aan of van deze algemene voorwaarden, moet voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk worden aanvaard door Omecon. De onderhavige algemene voorwaarden zullen de contractuele relatie tussen partijen beheersen. Omecon is onderworpen aan de BTW-reglementering.

 

2. Het aanstellen van een controle-arts verloopt volledig onafhankelijk, dit wil zeggen dat Omecon volledig autonoom beslist welke arts de controles uitvoert. De klant heeft hierin geen zeggenschap, tenzij om ernstige gegronde redenen een bepaalde arts niet in aanmerking komt om voor een bepaalde klant de controles uit te voeren. De controle-arts mag in geen geval de behandelende geneesheer van de werkgever of de werknemer zijn.

 

3. Bij het aanvragen van een controle, wordt de aanvragende werkgever geacht kennis te hebben van deze algemene voorwaarden en ze dan ook te aanvaarden en respecteren.

 

4. De aanvragende werkgever verbindt zich ertoe al de nodige en nuttige gegeven ter beschikking te stellen van Omecon om Omecon toe te laten op correcte wijze de controles te laten uitvoeren. Deze vertrouwelijke gegevens worden door Omecon met de grootste omzichtigheid behandeld. De controlerende geneesheren zijn volledig gebonden door het beroepsgeheim en vallen onder de regelgeving van De Orde der Geneesheren.

 

5. De adviezen, opinies, schriftelijke stukken, enz. uitgaande van Omecon zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Omecon. Voormelde documenten zijn eigen aan specifieke situaties en specifieke klanten en werknemers en kunnen derhalve niet zomaar getransporteerd of toegepast worden andere situaties of andere personen, zonder een nieuwe analyse door Omecon.

 

6. Indien er zich, na het sluiten van een contract, onvoorziene omstandigheden voordoen die de uitvoering van den overeenkomst door Omecon moeilijker of kostelijker maken dan op het moment van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs voorzien kan worden, is Omecon gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om zijn verplichtingen daarmee aan te passen.

 

7. De overeenkomst tussen Omecon en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht. In dit geval van betwisting zijn de rechtbanken van Leuven (België) exclusief bevoegd. Voor zover nodig wordt ten behoeve van dit bevoegdheidsbeding tussen partijen overeengekomen dat de plaats van dienstverlening door Omecon Leuven (België) is. Dit alles met dien verstande dat Omecon tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de klant.

 

8. Indien een van de bepalingen of een deel van onderhavige algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

 

9. Credits kunnen online aangekocht worden en online betaald worden met Bancontact

    Aangekochte credits blijven 3 jaar geldig

    Aangekochte credits worden niet terugbetaald

    De vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld

    Het aantal credits wordt in mindering gebracht van uw saldo onmiddellijk na elke controle-aanvraag