Ziekteverzuim problematisch? Bereken online

FAQ

Beroepsprocedure

De controlegeneesheer bezorgt zo spoedig mogelijk zijn controlebevindingen schriftelijk aan de werknemer. In geval de werknemer niet akkoord kan gaan met de beslissing van de controlearts, moet dit vermeld worden op het controleformulier. Met het oog op de oplossing van een geschil over de controlebeslissing, kan men verschillende wegen bewandelen:

De arts-scheidsrechter voert een onafhankelijk medisch onderzoek uit en beslist binnen de drie werkdagen na zijn aanstelling. De kosten van de procedure vallen ten laste van de verliezende partij.

De arts-scheidsrechter moet voorkomen op de lijst van FOD.

 

Digitaal ondertekende ziektebriefjes

Gelieve hiervoor onze nieuwbrief te lezen

 

Carensdag

De carensdag  werd destijds ingevoerd om de arbeidsongeschiktheden van korte duur te ontmoedigen omdat deze dag niet betaald werd door, noch door de werkgever, noch door de mutualiteit.
Sinds 1 januari 2014 is de carensdag afgeschaft. Dit houdt in dat de werkgever,  vanaf de eerste dag ziekte, verplicht is om een gewaarborgd loon te betalen.  Dit geldt nu voor alle werknemers.

Gevolgen van het afschaffen van de carensdag op het werkverlet

Sinds het afschaffen van de carensdag is er een toename met 2% van het ziekteverlet voor één dag.

 

Binnen welke termijn moet je het medisch getuigschrift van ziekte aan de werkgever bezorgen?

Het medisch getuigschrift moet binnen de twee werkdagen verstuurd worden aan de werkgever, tenzij bij de collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement  in een andere termijn voorzien werd.  Indien het getuigschrift verstuurd wordt met de post. geldt de datum van de poststempel als bewijs.

 

Op welke manier je werkgever verwittigen?

Dat mag op om het even welke manier gebeuren (telefoon, fax, e-mail, mondeling...).  Zorg ervoor dat U over een bewijs van verzending beschikt.  Dit is altijd nuttig bij betwistingen.

 

Wat is de veiligste manier van verwittigen?

Vooreerst moet de werkgever zo snel mogelijk verwittigd worden (telefonisch...). Daarna moet het ziektebriefje bij de werkgever terecht komen. De veiligste manieren zijn de volgende:  een verzending met een aangetekende brief of een afgifte aan de werkgever zelf mits ondertekening voor ontvangst.

 

Wanneer moet je de werkgever verwittigen?

Voor de goede gang van zaken binnen het bedrijf, is het uiteraard aangewezen  de werkgever zo snel mogelijk te verwittigen. Er staat hier geen wet op, maar algemeen wordt aangenomen dat de werkgever bij de aanvang van de werkdag verwittigd wordt.

 

Is men verplicht om thuis te blijven tijdens bepaalde uren om de controlerend geneesheer te ontvangen?

Ambtenaren en werknemers van NMBS, bpost en andere (semi)overheidsbedrijven zijn verplicht zich gedurende opgelegde uren en gedurende een bepaalde periode beschikbaar te houden op het adres waar ze gedurende hun ziekte verblijven. In privébedrijven kan deze verplichting  opgenomen worden of zijn in de cao of het arbeidsreglement

 

Moet men zich laten controleren?

Iedere werknemer moet zich laten controleren. Iedere werknemer moet de nodige maatregelen nemen opdat de medische controle zou mogelijk zijn.

 

Zijn er sancties voor het zich onttrekken aan controle?

Als blijkt dat de werknemer onvoldoende inspanningen heeft gedaan om zich te laten controleren, kan hij door de werkgever daarvoor in gebreke gesteld worden en kan de werkgever weigeren het gewaarborgd loon te betalen. Dit kan, in ernstige gevallen, zelfs gaan tot ontslag om dringende redenen.

 

Hoe kan ik een medische controle aanvragen?

Controle's kunnen enkel aangevraagd worden via onze website. Maak een gratis account aan, koop online credits en u kan uw eerste controle onmiddellijk aanvragen.

 

Hoeveel kost een controle?

Een controle tijdens een gewone werkdag kost 2 credits. Tijdens het weekend of een feestdag is dat 3 credits. Een credit kost maximum €57.5. Een korting is voorzien als u meerdere credits aankoopt.

 

Wanneer wordt de controle uitgevoerd?

Indien u de controle aanvraagt op een werkdag voor 11u00, dan wordt de controle dezelfde dag nog uitgevoerd. In het andere geval zal dit de volgende dag zijn.

 

Wat als mijn werknemer afwezig is tijdens de controle?

Uw werknemer krijgt in dat geval een uitnodiging om zich diezelfde dag nog spontaan te melden voor een raadpleging op de praktijk van de controlearts.

 

Wanneer ontvang ik het resultaat van de controle?

Van zodra wij het verslag van de controlearts ontvangen hebben, brengen wij u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte van zijn bevindingen.

 

Wanneer mag er controle uitgevoerd worden?

In analogie met de huiszoeking, stelt de rechtspraak (Arbeidshof Bergen 13/4/1979) dat de medische controle moet gebeuren binnen de normale uren. Dit wil zeggen: vanaf 5 uur tot 21 uur.

Een controle is mogelijk vanaf het tijdstip dat de werknemer zich heeft ziek gemeld.

 

Mag er controle gedaan worden op zon- en feestdagen?

De Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren vraagt om zoveel mogelijk deze dagen te vermijden en dit uit respect voor de privacy van de werknemers. Indien deze dagen echter normale werkdagen zijn voor de betrokken werknemers, geldt deze richtlijn niet.

Wettelijk is er geen beletsel om op zon- en feestdagen controle uit te voeren.